Numer konta 

61105017641000009060259513

KRS  0000296652

C

Projekt

Pomorskie dzieciom

Projekt Pomorskie dzieciom

Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci jest beneficjentem projektu „POMORSKIE DZIECIOM”, którego celem jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Efektem projektu będzie objęcie wsparciem 2515 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, poprzez zapewnienie im wsparcia psychologicznego, rehabilitacyjnego, wolontarystycznego i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, jak również wsparcie 639 pracowników placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników hospicjów domowych dla dzieci poprzez wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i motywacji do zwiększonego zaangażowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
Nasza fundacja w ramach pozyskanych środków, zapewni podopiecznym Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci rehabilitacje w warunkach domowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, zakupionego ze środków pozyskanych z projektu.
 Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia  2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Wartość projektu wynosi: 20 000 000 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 18 000 000 zł.
Projekt „Pomorskie Dzieciom” realizowany jest przez Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.